FANDOM


Nhập nhằng (ở nhiều cấp độ: lexical – từ vựng, morphological – hình vị, syntactic – cú pháp, semantic – ngữ nghĩa, domain – lĩnh vực).

Ví dụ nhập nhằng từ “đậu” đại diện cho một hành động hay “đậu” đại diện cho một loài thực vật trong câu “Con ruồi đậu mâm xôi đậu”.