FANDOM


Tóm tắt văn bản tự động là một quá trình rút gọn văn băn với một chương trình máy tính nhằm mục đích tổng hợp những thông tin quan trọng nhất của văn bản gốc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.