FANDOM


Túi từ: mô hình thường dùng trong các tác vụ phân lớp văn bản (Text Classification). Thông tin sẽ được biểu diễn thành tập các từ đi kèm với tần xuất xuất hiện của mỗi từ này trong văn bản. Bag of Words được dùng như feature để huấn luyện cho classifier.

Bag-of-words

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.