FANDOM


1. Cập nhật các nghiên cứu mới nhất trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt trong mục Kỷ lục , Công bố khoa học

2. Cập nhật các thuật ngữ, hướng dẫn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong mục Các thuật ngữ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.