FANDOM


Trang này tập hợp các kết quả mới nhất, tốt nhất (phương pháp, phần mềm,...) về các bài toán cơ bản trong việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt.

Với mục đích đưa ra kết quả với các phương pháp đánh giá tiêu chuẩn, đây là nơi các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy động lực nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu trẻ đối với lĩnh vực này cũng có thể tìm thấy những bài toán nào đã được giải quyết, ở mức độ nào.

Xin hãy tham gia đóng góp! (Đây là một nơi tốt để thể hiện các kết quả của bạn)

Pages in category "Kỷ lục"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.