FANDOM


Ngữ liệu là những “dữ liệu, cứ liệu của ngôn ngữ”, tức là những chứng cứ thực tế sử dụng ngôn ngữ, được dùng để kiểm chứng các quy luật của ngôn ngữ trong quá trình phân tích thông kê hay kiểm định giả thuyết thống kê của các mô hình dự đoán.

Corpus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.