FANDOM


Danh sách các phần mềm tự do/nguồn mở liên quan đến xử lý tiếng Việt.

Khung làm việc

  • VNLP - Khung nghiên cứu và phát triển dành cho xử lý tiếng Việt do ePi xây dựng, gồm có tách từ, gán nhãn từ loại, nhận dạng thực thể, phân giải đồng tham chiếu, phân tích ngữ pháp.
  • vTools - Tách từ, phát hiện câu, gán nhãn từ loại, phân đoạn.

Tách từ

Gán nhãn từ loại

Phân tích cú pháp

Kiểm tra chính tả

Nhận dạng giọng nói

Nhận dạng chữ viết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.