FANDOM


Danh sách này được tạo bằng cách lọc ra những từ chức năng hoặc ít ý nghĩa đáng chú ý từ những danh sách những từ phổ biến nhất trong bộ ngữ liệu 2 triệu âm tiết.[1]

Đây không phải bộ dữ liệu chuẩn hay phù hợp với mọi ứng dụng. Bạn có thể thêm bớt các từ tùy ý cho phù hợp với nhu cầu.

bị
bởi
cả
các
cái
cần
càng
chỉ
chiếc
cho
chứ
chưa
chuyện
có
có_thể
cứ
của
cùng
cũng
đã
đang
đây
để
đến_nỗi
đều
điều
do
đó
được
dưới
gì
khi
không
là
lại
lên
lúc
mà
mỗi
một_cách
này
nên
nếu
ngay
nhiều
như
nhưng
những
nơi
nữa
phải
qua
ra
rằng
rằng
rất
rất
rồi
sau
sẽ
so
sự
tại
theo
thì
trên
trước
từ
từng
và
vẫn
vào
vậy
vì
việc
với
vừa

Xem thêm

Tham khảo

  1. http://vlsp.vietlp.org:8080/demo/?page=resources