FANDOM


Trích rút thông tin là tiến trình rút trích ra các thông tin có cấu trúc một cách tự động từ các nguồn dữ liệu không cấu trúc hay bán cấu trúc (unstructured/semi-structure) ví dụ như các tài liệu văn bản hay các trang web.

Information-extraction

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.