FANDOM


Latent Dirichlet Allocation (LDA) – kĩ thuật Topic Modeling thường dùng, ý tưởng của LDA dựa trên nguyên lý mỗi topic là phân bố của các từ, mỗi văn bản là sự trộn lẫn giữa nhiều topic, và mỗi từ phân bố vào một trong những topic này.

Latent-dirichlet-allocation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.