FANDOM


Latent Semantic Analysis (LSA) -tiến trình phân tích quan hệ giữa các văn bản và các từ. Đầu ra là mối liên quan giữa các khái niệm, văn bản, và các từ. LSA giả sử các từ gần nhau về mặt ý nghĩa sẽ xuất hiện trong các văn bản tương tự.

Latent-semantic-analysis1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.