FANDOM


Nhận diện thực thể là tiến trình xác định và phân loại các phần tử trong văn bản vào các danh mục được định nghĩa trước như tên người, tên tổ chức, địa điểm, giá trị tiền tệ, tỷ lệ phần trăm,…

Named-entity-recognition

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.