FANDOM


Phân tích ngữ dụng: từ “sentence” trong phân tích văn phạm có nghĩa là câu, trong luật pháp có nghĩa là án tù. Do vậy, ta cần xem xét toàn bộ văn bản để đưa ra ý nghĩa chính xác.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.