FANDOM


Phân tích quan điểm: sử dụng các kĩ thuật NLP để rút trích thông tin chủ quan của người dùng từ một câu nói hay một văn bản. Đây cũng là kĩ thuật khai thác ý kiến người dùng xem họ đang có thái độ tích cực hay tiêu cực về sản phẩm của công ty.

Sentiment-analysis

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.